9/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet kihirdetése

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

9/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete

 

Monor Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét 4.193.889.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét 2.733.752.000.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét -1.460.137.000.- Ft-ban

 • ebből: működési költségvetési többlet: 121.794.000.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát: -1.581.9311.000.- Ft-ban

állapítja meg.

Az 1.460.137.000.- forint költségvetési hiányt

 • belső finanszírozásként 1.460.137.000.- forint 2016.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.


 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását 666.841.000.- Ft-ban

finanszírozási bevételét 2.126.978.000.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét 1.460.137.000.- Ft-ban

 • ebből: működési finanszírozási többletet: 1.324.663.000.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet: 135.474.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Utolsó mód. előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 259 669 000

1 546 849 000

44 366 000

1 591 215 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

450 000 000

550 081 000

-199 359 000

350 722 000

1.3

Közhatalmi bevételek

523 400 000

526 345 000

55 054 000

581 399 000

1.4

Működési bevételek

156 811 000

169 268 000

26 237 000

195 505 000

1.5

Felhalmozási bevételek

10 000 000

15 468 000

-4 254 000

11 214 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

-177 000

823 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

-2 126 000

2 874 000

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 405 880 000

2 814 011 000

-80 259 000

2 733 752 000

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 331 499 000

251 978 000

0

251 978 000

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

896 004 000

938 842 000

15 040 000

953 882 000

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

1 875 000 000

0

1 875 000 000

 

- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-896 004 000

-938 842 000

-15 040 000

-953 882 000

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 331 499 000

2 126 978 000

0

2 126 978 000

 

 1. Bevételek mindösszesen:

3 737 379 000

4 940 989 000

-80 259 000

4 860 730 000


 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Utolsó mód. előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 352 101 000

2 400 718 000

-153 570 000

2 247 148 000

2.1.1.1

Személyi juttatások

746 910 000

882 671 000

28 431 000

911 102 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

169 477 000

200 399 000

9 505 000

209 904 000

2.1.1.3

Dologi kiadások

441 216 000

517 703 000

2 214 000

519 917 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 157 000

2 011 000

29 168 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

967 471 000

772 788 000

-195 731 000

577 057 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 385 278 000

1 873 430 000

73 311 000

1 946 741 000

2.1.2.1

Beruházások

48 882 000

52 869 000

58 066 000

110 935 000

2.1.2.2

Felújítás

77 045 000

526 518 000

-12 202 000

514 316 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 259 351 000

1 294 043 000

27 447 000

1 321 490 000

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3 737 379 000

4 274 148 000

-80 259 000

4 193 889 000

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

41 841 000

0

41 841 000

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

896 004 000

938 842 000

15 040 000

953 882 000

2.2.6

Pénzeszk.lekötött bankbetétként elhelyezése

0

625 000 000

0

625 000 000

 

- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-896 004 000

-938 842 000

-15 040 000

-953 882 000

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

666 841 000

0

666 841 000

 

 1. Kiadások mindösszesen:

3 737 379 000

4 940 989 000

-80 259 000

4 860 730 000

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-1 331 499 000

-1 460 137 000

0

-1 460 137 000

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

1 331 499 000

1 460 137 000

0

1 460 137 000

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 1. §

A 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

 1. §

 2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. március 8.

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző