4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

 

 1. §

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996./I.18./ sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A rendeletben szereplő közszolgáltatások kötelező igénybevétele nem terjed ki azokra a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználókra, amelyek a Ht 31. § (2) a)-f) és h) pontjai szerint maguk gondoskodnak települési hulladéknak minősülő hulladékuk jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.

 

 1. §

A Rendelet 9. § (6) bekezdése kiegészül a következő bekezdéssel:

 • Bercsényi utcában
 1. §

A Rendelet 9. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) A hulladékgyűjtő szigeteken elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék lerakására és ideiglenes tárolására kihelyezett konténerekbe kizárólag üveg (tiszta, üres, kiöblített fehér és színes öblös üvegek kupak nélkül) hulladékok helyezhetők el.

 

 1. §

A Rendelet 10. § d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

d) a hulladék gyűjtő edénybe (kukába) használt ruhaneműt és textíliát, a kötelezően elkülönítetten begyűjthető települési szilárd hulladékokat (akkumulátor, háztartási gép, elektronikai-, papír-, lom-, műanyag csomagolási-, üveg és vegyes csomagolási hulladék (papír, fém, műanyag, üveg), személyautó gumiabroncs, szárazelem, növényvédő szerek és festékek csomagolásai, fénycső, izzó, használt sütő zsiradék, olaj) és az elkülönítetten gyűjtendő biológiailag lebomló hulladékot elhelyezni.

 

 1. §

A Rendelet 11. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A köztisztasági szolgáltatást – a települési szilárd hulladék tekintetében – a Monor Város Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KÖVÁL NZrt., székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.) végzi.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladék válogatása és a nem hasznosítható lakossági kommunális hulladék ártalmatlanítása tekintetében a KÖVÁL Zrt. alvállalkozója a 10. § (4) bekezdésben meghatározott hulladékártalmatlanító mindenkori üzemeltetője. Az Alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz viszonyított aránya: 40 %.

A köztisztasági szolgáltatást – a települési folyékony hulladék begyűjtése tekintetében – a Monor Város Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) végzi.

 

 1. §
 2. Rendelet 14. § (1)-(5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
 1. A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló köztisztasági szolgáltatás díját –a 17.§-nál megállapított összegben és módon kell a szolgáltató részére megfizetni.

 

 1. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás a Vgt. 44/E. §-ában meghatározott eljárás szerint.

 

 1. Nem terheli hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a 3. § (3) bekezdése szerinti területen lévő, a fenti bekezdésben leírt gyűjtőkonténert használó ingatlanok tulajdonosait a gyűjtőkonténerek használata, illetve a bennük elhelyezett hulladék mennyisége után.

 

 1. Nincs helye hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségnek nem lakott épület esetében arra az időre, amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik, -az önkormányzat igazolása alapján-.

 

 1. Az elmaradt, és nem pótolt szolgáltatásért nem jár hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj. Az emiatt visszajáró arányos összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell rendezni.

 

 1. §
 2. Rendelet 15. § (3) bekezdésének „A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényzet használatának díját a közszolgáltató a közszolgáltatási díjban érvényesíti.” szövegrésze hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

A Rendelet 15. § (3a) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(3a) A vegyes csomagolási hulladék lakossági és intézményi gyűjtésére szolgáló megkülönböztetett színű (sárga) és a benne elhelyezhető hulladékáramokat felsoroló feliratú gyűjtőedény (cserezsák) térítésmentes biztosítása a közszolgáltató feladata. Amennyiben az ingatlantulajdonosnak (használónak) nem áll rendelkezésére kellő mennyiségű, a közszolgáltató által biztosított sárgazsák, átlátszó zsákban is kihelyezhető a vegyes csomagolási hulladék.

 

 1. §

A Rendelet 15. § (3b) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(3b) A biológiailag lebomló hulladék lakossági gyűjtésére szolgáló megkülönböztetett színű (Zöld) és a benne elhelyezhető hulladékáramokat felsoroló feliratú gyűjtőedény (zsák) térítésmentesen, alkalmanként 2 db biztosítása  a közszolgáltató feladata.

 

 1. §

A Rendelet 15. § (4) bekezdés c) pontjának „április” szövegrésze helyébe „április-május” szöveg, az f) pontjának „havi 2” szövegrésze helyébe „legalább évi 10” szöveg lép.

 

 1. §

A Rendelet 15. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(5) A hulladékgyűjtő edény, illetve zsák – a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély hiányában – kizárólag az ingatlanon belül helyezhető el, kivéve a szállítás napját megelőző nap 18. órától a szállítás napján 7. óráig, mely időszakban a szolgáltató szállítójárművével megközelíthető módon a közterületre kihelyezhető, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatást végző a hulladékot közterületen veszi át.  A kihelyezett gyűjtőedény, illetve zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. A lomtalanítási akció során a 15. § (2) bekezdés c) pontjában felsorolt hulladékokat a közterületre kirakni csak az elszállítás napján 7.00 óráig lehet.

 

 1. §

A Rendelet 16. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:

A bejelentés elmulasztása esetén a közszolgáltatási díj megfizetésében a régi és az új ingatlanhasználó egyetemlegesen felel.

 

 1. §

A Rendelet 16. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

A Rendelet 21. § (1) bekezdés j) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

j) szokásos mennyiség: a szilárd hulladéknak lakásonként és szállításonként 1 db szabványosított kukaedényben, vagy ennek megfelelő, fedhető, együttesen maximum 120 l-es űrtartalmú hulladékot befogadó tárolóedényben elhelyezett, maximum 36 kg össztömegű mennyiség, kisebb űrtartalmú tárolóedény esetén ennek arányos része.

 

 1. §

A Rendelet 21. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2)   Az (1) bekezdésben nem említett fogalmakra a hulladékgazdálkodással kapcsolatos magasabb rendű jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

 1. §

A Rendelet 22. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2)   Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos magasabb rendű jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

 1. §
 1. E rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2016. június 16.

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel 2016. június 29-én megtörtént.

 

Monor, 2016. június 29.

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző