28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló
28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. tv. 48. § (4). bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazó rendelkezésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„Monor Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésébe, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:”

 

 

  1. §

A Rendelet 12. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

(1)   A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek együttes teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással

kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról szóló tájékoztató megjelentetését a helyi médiában,

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az Önkormányzat felé érvényesített kárt is.

 

(2)   A filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi kezelői hozzájárulások beszerzése írható elő a hatósági szerződéshez a kérelmezőnek:

a) helyi közút esetén közútkezelői hozzájárulás a közút kezelője részéről, valamint

b) zöldterület esetén kezelői hozzájárulás a zöldterület kezelője részéről.

 

(3)   A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

 

(4)   A fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

 

(5)   A rendelet alkalmazásában díszburkolatos, vagy turisztikailag kiemelt központi területnek számít a Kossuth Lajos utca, Ady Endre utca, Móricz Zsigmond utca, Mátyás király utca által határolt terület, a Kossuth Lajos utca, Deák Ferenc utca, Liliom utca és Bocskai utca által határolt terület, valamint a Kossuth Lajos utca Nemzetőr utca és Deák Ferenc utca közötti, és a Bocskai utca, Kistói utca közötti szakasza.

 

(6)   A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesíthető, ha a filmforgatás a város érdekeit, oktatási célt, vagy nonprofit tevékenységet szolgál.

 

(7)   A Képviselő-testület a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti, „a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevétele” eljárás során a települési önkormányzat részére megállapított hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.”

 

  1. §

A Rendelet 2. számú mellékletének 7. pontja hatályát veszti.

 

  1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének a jelen rendelettel nem módosított rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.

 

  1. §
  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2016. szeptember 15.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző