27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

11/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása, figyelemmel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezéseire a helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) alábbiak szerint módosítja:

  1.  

A Rendelet 7. § (1) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„7.§ (1)  Mentes az adó alól

a) Monor Város illetékességi területén a Váci Mihály u.-Csokonai Vitéz Mihály u.- Bereki dűlő  - Furmint sor - Bianka sor - Mézesfehér dűlő – Szent Orbán tér - Strázsahegyi dűlő - Szürkebarát dűlő - Merlot dűlő - Mendei u. - Téglaházi dűlő – közigazgatási egységeken található címeken, illetve az ezen közigazgatási egységek, valamint a jelenlegi belterületi határ által határolt területen levő külterületi (tulajdoni lap szerint: zártkerti) ingatlanok közül, kérelemre – a feltételek fennálltáig - az, amely építményt adózó életvitelszerű ott tartózkodás céljából használja. ”

 

2.  §

  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezései 2014. január 1. napjától alkalmazandóak.

 

  1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2016. május 12.

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző