21/2016. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2016. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2004. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

 

A rendelet mellékletei

  1. §

Jelen rendelet 1. melléklete az SZ2-M1 jelű szabályozási terv módosítása tervlap.

Módosuló rendelkezések

  1. §

A Monor város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (IV.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 1.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

  1.  

 

  1. §

(1)   A HÉSZ 86. § (4) helyébe a következő rendelkezés lép:

(4)    Közlekedési területbe sorolt:

M4 gyorsforgalmi út

4. sz.(E60) főút (Budapest-Záhony);

3111.j. közút

3112 j. közút;

46102 j. közút

4605 j. közút

Monor – Monorierdő ök. út

a Budapest-Záhony vasúti fővonal;

a monori vasútállomás

a tervezett autóbusz pályaudvar

 

(2)   A HÉSZ 86. § (5) bekezdésben az "M4 autópálya; 4.sz. főút, elkerülő út" szövegrész helyébe a "4.sz. főút, elkerülő út" szövegrész lép.

 

(3)   A HÉSZ 86. § (8) helyébe a következő rendelkezés lép:

(8)    Közutak védőtávolsága:

M4 gyorsforgalmi út:                                  100 m

4. sz. főút külterületi szakasz:                     100 m

egyéb országos közút külterületi szakasz:      50 m

 

  1. §

A HÉSZ 10. számú melléklete kiegészül jelen rendelet mellékletét képező Szabályozási terv módosítása (SZ2-M1) tervlappal.

Záró rendelkezések

  1. §

Jelen rendelet 1. mellékletében jelölt módosítással érintett területi hatálya alá tartozó területekre vonatkozóan a HÉSZ normatartalma hatályát veszti és helyébe jelen rendelet normatartalma lép.

 

6.  §

(1)   Jelen rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   Kihírdetésére a helyben szokásos módon kerül sor.

 

 

Monor, 2016. augusztus 11.

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző