2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú módosítása

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

20/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

A 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét                                      4.274.148.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                     2.814.011.000.- Ft-ban

                          költségvetési egyenlegét                    -1.460.137.000.- Ft-ban

 • ebből:          működési költségvetési hiányát:                -157.256.000.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát:        -1.302.881.000.- Ft-ban

állapítja meg.

Az 1.460.137.000.- forint költségvetési hiányt

 • belső finanszírozásként 1.460.137.000.- forint 2016.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását                                                     666.841.000.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                 2.126.978.000.- Ft-ban

                          finanszírozási egyenlegét                    1.460.137.000.- Ft-ban

 • ebből:          működési finanszírozási többletet:           1.324.663.000.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet:         135.474.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Utolsó mód. előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 259 669 000

1 435 123 000

111 726 000

1 546 849 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

450 000 000

450 093 000

99 988 000

550 081 000

1.3

Közhatalmi bevételek

523 400 000

523 400 000

2 945 000

526 345 000

1.4

Működési bevételek

156 811 000

158 172 000

11 096 000

169 268 000

1.5

Felhalmozási bevételek

10 000 000

15 468 000

0

15 468 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 405 880 000

2 588 256 000

225 755 000

2 814 011 000

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 331 499 000

251 978 000

0

251 978 000

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

896 004 000

908 504 000

30 338 000

938 842 000

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

1 875 000 000

0

1 875 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-896 004 000

-908 504 000

-30 338 000

-938 842 000

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 331 499 000

2 126 978 000

0

2 126 978 000

 

 1. Bevételek mindösszesen:

3 737 379 000

4 715 234 000

225 755 000

4 940 989 000

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Utolsó mód. előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 352 101 000

2 635 285 000

-234 567 000

2 400 718 000

2.1.1.1

Személyi juttatások

746 910 000

823 970 000

58 701 000

882 671 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

169 477 000

187 192 000

13 207 000

200 399 000

2.1.1.3

Dologi  kiadások

441 216 000

486 105 000

31 598 000

517 703 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 102 000

55 000

27 157 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

967 471 000

1 110 916 000

-338 128 000

772 788 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 385 278 000

1 413 108 000

460 322 000

1 873 430 000

2.1.2.1

Beruházások

48 882 000

54 124 000

-1 255 000

52 869 000

2.1.2.2

Felújítás

77 045 000

98 440 000

428 078 000

526 518 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 259 351 000

1 260 544 000

33 499 000

1 294 043 000

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3 737 379 000

4 048 393 000

225 755 000

4 274 148 000

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

41 841 000

0

41 841 000

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

896 004 000

908 504 000

30 338 000

938 842 000

2.2.6

Pénzeszk.lekötött bankbetétként elhelyezése

0

625 000 000

0

625 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-896 004 000

-908 504 000

-30 338 000

-938 842 000

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

666 841 000

0

666 841 000

 

 1. Kiadások mindösszesen:

3 737 379 000

4 715 234 000

225 755 000

4 940 989 000

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-1 331 499 000

-1 460 137 000

0

-1 460 137 000

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

1 331 499 000

1 460 137 000

0

1 460 137 000

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 „

 

 1. §

A 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

 1. §
 1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. november 16.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző