2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

A 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2016. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét                      3.737.852.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                     3.402.141.000.- Ft-ban

                        költségvetési egyenlegét         -335.711.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

A 335.711.000.- forint költségvetési hiányt

 • belső finanszírozásként 335.711.000.- forint 2015.évi maradvány igénybe vételével

biztosítja.

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2016. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását                                                    0.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                   335.711.000.- Ft-ban

                        finanszírozási egyenlegét        335.711.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

 1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Utolsó  módosított előirányzat

Változás 2

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 215 827 000

1 256 793 000

14 673 000

1 271 466 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

1 500 000 000

1 500 010 000

2 000

1 500 012 000

1.3

Közhatalmi bevételek

523 400 000

523 400 000

0

523 400 000

1.4

Működési bevételek

91 263 000

91 263 000

0

91 263 000

1.5

Felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

3 346 490 000

3 387 466 000

14 675 000

3 402 141 000

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

112 831 000

112 831 000

222 880 000

335 711 000

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

793 005 000

803 190 000

13 589 000

816 779 000

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-793 005 000

-803 190 000

-13 589 000

-816 779 000

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

112 831 000

112 831 000

222 880 000

335 711 000

 

 1. Bevételek mindösszesen:

3 459 321 000

3 500 297 000

237 555 000

3 737 852 000

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Utolsó  módosított előirányzat

Változás 2

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

1 894 743 000

1 863 509 000

159 647 000

2 023 156 000

2.1.1.1

Személyi juttatások

684 680 000

710 628 000

17 602 000

728 230 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

183 884 000

190 890 000

4 675 000

195 565 000

2.1.1.3

Dologi  kiadások

344 989 000

374 029 000

58 586 000

432 615 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105 309 000

105 454 000

-569 000

104 885 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

575 881 000

482 508 000

79 353 000

561 861 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 564 578 000

1 636 788 000

77 908 000

1 714 696 000

2.1.2.1

Beruházások

1 514 066 000

1 541 317 000

42 225 000

1 583 542 000

2.1.2.2

Felújítás

38 512 000

80 961 000

38 181 000

119 142 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 000 000

14 510 000

-2 498 000

12 012 000

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3 459 321 000

3 500 297 000

237 555 000

3 737 852 000

2.2.1

Hosszú lej.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak

0

0

0

0

2.2.2

Likviditási c.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

0

0

2.2.4

Kp-i-, irányítószervi támogatás folyósítása

793 005 000

803 190 000

13 589 000

816 779 000

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-793 005 000

-803 190 000

-13 589 000

-816 779 000

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

 1. Kiadások mindösszesen:

3 459 321 000

3 500 297 000

237 555 000

3 737 852 000

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-112 831 000

-112 831 000

-222 880 000

-335 711 000

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

112 831 000

112 831 000

222 880 000

335 711 000

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 „

 

 1. §

A 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 1. §
 1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2016. július 14.

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző