19/2016. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2016. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló 8/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló 8/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló 8/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„ 2. § (5) A szolgáltatási díjak teljesítése legkésőbb az eseményt megelőző 5. nap 12.00 óráig esedékes, készpénzfizetési-számla ellenében.

 

  1. §

A Rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„1. számú melléklet

 

  1. A munkaidőn, a hivatali időn kívül történő házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, házassági évfordulók, házasság megerősítésével kapcsolatos alapszolgáltatásának díja: 10.000.- Ft + Áfa. bruttó 12.700 Ft,

2. amennyiben a házasulandók bármelyikének állandó lakcíme Monor közigazgatási területén található akkor az alapszolgáltatás díja: 8.000 Ft +Áfa. bruttó 10.160 Ft.

 

  1. §

A Rendelet 2. számú melléklet 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. számú melléklet

 

A hivatali helyiségen kívüli házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, házassági évfordulók, házasság megerősítésével kapcsolatos szertartások díja:

2.1. A külső helyszínen történő házasságkötés 40.000.-Ft + Áfa bruttó 50.800 Ft.”

 

  1. §
  1. E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2016. augusztus 11.

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző