18/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

21/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról szóló 18/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 18/2017. (X. 18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A Rendelet 6. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

6. § (5) A hirdető – és reklámtáblák elhelyezési szabályairól szóló 34/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szabályai szerint kiadott reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó, jelen rendelet hatálya alatt lejáró engedélyek érvényessége automatikusan meghosszabbodik az új településképi rendelet hatálybalépéséig, de légkésőbb 2018. december 31. napjáig azzal, hogy az ezen időpontig lejáró engedélyek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek, a településképi rendelet hatálybalépését követően, az új rendelet szabályai szerint kerülnek elbírálásra.”

 

  1. §
  1. E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. november 16.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző