a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

2017. október 27., péntek, 11:24

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 21/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt,

18/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

 

 

Monor Város Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

1. A rendelet célja

 

  1. §

E rendelet célja Monor Város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésével, alkalmazásának követelményeivel, feltételeivel és tilalmával kapcsolatos szabályok megállapítása.

 

 

II. Fejezet

A reklámokra, reklámhordozókra, cégtáblákra, üzletfeliratokra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények

 

2. A reklámokra, reklámhordozókra,cégtáblákra, üzletfeliratokra vonatkozó településképi követelmények

 

  1. §

Reklámhordozó utcabútorok egymástól 50 m-en belül nem helyezhetők el.

 

  1. §

Reklámberendezés nem létesíthető káprázást okozó megoldással.

 

  1. §

Építési reklámháló az építési tevékenység időszakára, de legfeljebb 6 hónapra, mely indokolt esetben egy ízben 3 hónappal meghosszabbítható, településképi bejelentési eljárás lefolytatása alapján kihelyezhető.

 

  1. §

Helyi népszavazás, városi rendezvény, vagy a város szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében meghatározott időszakra hirdetmény településképi bejelentési eljárás lefolytatása alapján kihelyezhető.

 

 

III. Fejezet

Záró- és átmeneti rendelkezések

 

3. Hatálybalépés

 

6.  §

(1)   Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

(2)   E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

 

(3)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hirdető – és reklámtáblák elhelyezési szabályairól szóló 34/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

 

(4)   E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

(5)   [1]A hirdető – és reklámtáblák elhelyezési szabályairól szóló 34/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szabályai szerint kiadott reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó, jelen rendelet hatálya alatt lejáró engedélyek érvényessége automatikusan meghosszabbodik az új településképi rendelet hatálybalépéséig, de légkésőbb 2018. december 31. napjáig azzal, hogy az ezen időpontig lejáró engedélyek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek, a településképi rendelet hatálybalépését követően, az új rendelet szabályai szerint kerülnek elbírálásra.

 

 

 

Monor, 2017. október 12.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző

 

[1] Megalkotta a 21/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. november 23-tól.